Udaberria KMW4f09, Farbratte (Fancyrat) Red Eyed White